އިއުލާން

މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް ނަންބަރު ބައްލަވާ ނަން
22-Jan-2019 6-Mar-2018 223/1/2018/2   ރެޖިސްޓްރަރއެއް ހޯދުމަށް ކުރެވޭ އިޢުލާން
22-Jan-2019 13-Feb-2018 223/1/2018/1   ރެޖިސްޓްރަރއެއް ހޯދުމަށް ކުރެވޭ އިޢުލާން
22-Jan-2019 19-Mar-2017 223/1/2017/1   އޮފީސް އެސިސްޓެންޓެއް ހޯދުމަށް ކުރެވޭ އިޢުލާން
22-Jan-2019 29-Sep-2015 223/1/2015/06   ޕިޔޯނެއް ހޯދުމަށް ކުރެވޭ އިޢުލާން
22-Jan-2019 31-May-2015 223/1/2015/04   ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރެއް ހޯދުމަށް ކުރެވޭ އިޢުލާން
22-Jan-2019 4-Mar-2015 223/1/2015/01   ޑެޕިއުޓީ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ އަދި ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރެއް ހޯދުމަށް ކުރެވޭ އިޢުލާން
22-Jan-2019 29-Dec-2014 223/1/2014/02   ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރެއް ހޯދުމަށް ކުރެވޭ އިޢުލާން
22-Jan-2019 19-Nov-2014 223/1/2014/01   ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރެއް ހޯދުމަށް ކުރެވޭ އިޢުލާން
22-Jan-2019 3-Jun-2013 223/1/2013/04   ސީނިއަރ އައިޓީ އޮފިސަރެއް ހޯދުމަށް ކުރެވޭ އިޢުލާން
21-May-2013 14-May-2013 223-1-2013-0003   އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއެއް ހޯދުމަށް ކުރެވޭ އިޢުލާން
15-May-2013 7-May-2013 223-1-2013-0002   އޮފީސް ފޮޅާ ސާފުކޯށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
10-Apr-2013 31-Mar-2013 223-1-2013-0001   އައިޓީ އޮފިސަރެއް ހޯދުމަށް ކުރެވޭ އިޢުލާން
27-Dec-2012 26-Dec-2012 223-1-2012-0017   އިޢުލާން 15 ބާޠިލުކުރުން
16-Dec-2012 10-Dec-2012 223-1-2012-0016   އިޢުލާން 13 ބާތިލުކޮށް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ޤަވާއިދާއި މެނުއަލް ރިވިއުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
12-Dec-2012 4-Dec-2012 223-1-2012-0015   އިޢުލާން 14 ބާތިލުކޮށް، ޓޯނާ ވިއްކާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން ކުރެވޭ އިޢުލާން
27-Nov-2012 19-Nov-2012 223-1-2012-0014   ޓޯނާރ ވިއްކާނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
22-Nov-2012 13-Nov-2012 223-1-2012-0013   ޓްރައިބިއުނަލްގެ ޤަވާއިދާއި މެނުއަލް ރިވިއުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
20-Nov-2012 8-Nov-2012 223-1-2012-0012   ޕިއޯނެއް ހޯދުމަށް ކުރެވޭ ޢިއުލާން
7-Oct-2012 27-Sep-2012 223-1-2012-0011   އެއަރ ކޮންޑިޝަނަރ ގަތުމަށް
9-Sep-2012 3-Sep-2012 223-1-2012-0010   ރެފަރެންސް ފޮތް ގަތުމަށް (2)